Monday, November 15, 2010

रामायण - अयोध्य - पण्डीतः


कच्चित् सहस्रान्मूर्खाणामेकमिच्छसि पण्डीतम् ।
पण्डीतो ह्यर्थकृच्छेषु कुर्यान्निःश्रेयसं महत् ॥


- रामायण, अयोध्य


It is better to hire one wise man than thousands of fools. It is the wise man who will help you when you are in trouble.

- Ramayana, Ayodhya

No comments:

Post a Comment