Friday, November 5, 2010

विवेकचूडामणि - मोक्ष


इतः कोन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति ।
दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् ॥


- विवेकचूडामणि


He is indeed a fool who does not contemplate on salvation in spite of obtaining a human birth (especially being a man).

- Viveka Chudamani

No comments:

Post a Comment